ร่วมการประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ระบบ ZOOM

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด และโครงการฝายยโสธร – พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมตามโครงการ “ภาคีเครือข่ายร้อยเอ็ดสัมพันธ์”ครั้งที่ 3

วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมตามโครงการ “ภาคีเครือข่ายร้อยเอ็ดสัมพันธ์” ครั้งที่ 3 (อำเภออาจสามารถ) Continue reading

ประชุมร่วมวางแผนเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามคลองคูเมืองถนนผดุงพานิชและสะพานข้ามคลองคูเมืองถนนสันติสุข

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม Continue reading

โครงการก่อสร้างชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน มอบหมายให้นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนายมนัส บุญแสน นายช่างชลประทานอาวุโส Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หารือแผนดำเนินงานพัฒนาลำห้วยเหนือ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการจัดทำสารสนเทศน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ Continue reading

ประชุมติดตามผลการดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐศรีสงคราม Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า(Morning Talk)” ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 9 พ.ย.63 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า(Morning Talk)” ประจำเดือนพฤศจิกายน Continue reading