โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายนาแปลงใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย เป็นแปลงต้นแบบของโครงการเกษตรระบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 โดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ให้การสนับสนุนด้านแหล่งน้ำแล้วได้แก่ โครงการแก้มลิงหนองฮาด และมีแผนงานก่อสร้างฝายยาง และระบบส่งน้ำกระจายน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562