โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ในรั้วโรงเรียน) ณ ห้องประชุม โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน (จังหวัด) ในพื้นที่เขตชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการควบคุมบริหารจัดการน้ำ แก่น้องๆยุวชลกร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. และ ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.