โครงการชลประทานร้อยเอ็ด นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ตำบลนิเวศน์

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการชลประทานเบื้องต้นตลอดจนความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง