โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัด กำกับ ติดตาม และ”แก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

พร้อมด้วยนายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัด กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม และโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้รายงานความก้าวหน้าของงานขุดลอก และการขออนุญาตการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ