โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

นที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ธีรธณวัฒน์ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 เข้าร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์