โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานแก้มลิงหนองสุขา และอ่างเก็บน้ำเลิงเปลือย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานแก้มลิงหนองสุขา

อำเภออาจสามารถ และ งานปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีและอาคารประกอบ บริเวณอ่างเก็บน้ำเลิงเปลือย อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้