โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก และติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2561 และติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี
นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด