โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม มีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) 
ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การรายงานสถานการณ์สภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนทิ้งช่วง) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมืองสรวง