ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุทัศน์ สุวรรณหาร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัทผู้รับซื้อเมล็ดพันธ์ ทั้ง 4 บริษัท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งมีวาระสำคัญได้แก่เรื่อง ช่วงเวลาและขั้นตอนในการเพาะปลูก รวมถึงราคาและช่องทางในการรับซื้อผลผลิตจากบริษัทผู้รับซื้อเมล็ดพันธ์