โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร

นที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมปี 2562 กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร เงินที่มอบช่วยเหลือ ในกรณีทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย พื้นที่ 636 ไร่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดร้อนเอ็ด ให้ความช่วยเหลือ 66 ราย รวมเป็นเงิน 1,833,300 บาท ดังนี้ 1. กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ถูกดิน ทรายทับถม จนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ จำนวน 60 รายๆละ ไม่เกิน 5 ไร่ๆ ละ 7,000 บาท 2.กรณีปรับเกลี่ยพื้นที่การเกษตรเพื่อเพาะปลูก จำนวน 6 ราย พื้นที่ 39 ไร่ ๆ ละ 700 บาท ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร พื้นที่ตำบลวังหลวง และตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด