เกี่ยวกับโครงการ

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
สำนักชลประทานที่ 6      กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

RID_roiet1

ความเป็นมา

จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการชลประทานแห่งแรกเมื่อปี 2482

       คือ โครงการทุ่งแซงบาดาล ซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำชี ยาว 60 กม. เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยแก่พื้นที่ 180,000 ไร่ มีที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านท่าสะแบงตำบลมะบ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาในปี 2492   ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก่อสร้างด้วย แต่การบริหารงานด้านอ่างเก็บน้ำได้แยกส่วนออกต่างหากโดยมีที่ทำการอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งต่อมาในปี 2518 ได้ยุบไปรวมกับโครงการทุ่งแซงบาดาลมีผู้บริหารเพียงแห่งเดียวควบคุมดูแลทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมากรมชลประทาน ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ ซึ่งตามคำสั่ง กรมฯที่ 1226/2525 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2525 ให้เปลี่ยนโครงการทุ่งแซงบาดาล เป็น โครงการชลประทานร้อยเอ็ด และย้ายที่ทำการทุ่งแซงบาดาลเดิม มาอยู่ที่บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า

พื้นที่ลุ่มน้ำและลำน้ำสำคัญจังหวัดร้อยเอ็ด

ลุ่มน้ำร้อยเอ็ด

แผนที่อ่างเก็บน้ำ/ฝายขนาดเล็กในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่างขนาดเล็ก