“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนธวัชบุรี ศึกษาดูงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน Continue reading

“ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายสิรภพ ไชยคำภา จัดฝึกอบรมยุวชลกร ณ ห้องประชุม โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายสิรภพ ไชยคำภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 12 และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 
สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 12 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายสายัณห์ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ 2562 ระดับภาค”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายจิรศักดิ์ มงคงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 Continue reading

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562”

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายออน วิศาลอาชีวะเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ณ ห้องประชุม
พระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด รับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง และสถานการณ์น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด รับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง และสถานการณ์น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading